امروز جمعه 22 آذر 1398 می باشد.

Mastoon.ir | مستون | سرگرمي | عکس

تبلیغ

پربیننده ترین ها

بازدید امروز: 856
بازدید دیروز: 839
بازدید کل: 5452117

افراد آنلاین: 6

 

صفحه نخست » آنتی ویروس نود 32 ، تعداد نمايش: 24742

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار درج ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓـﺰارﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ داﺋﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ. 


ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺾ 
آنتی ویروس نود 32 ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ذﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد:


حداقل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری:


در سیستم عامل وﻳﻨــﺪوز"2000"،"XP"،"2003"،"2000"ﺳﺮور و"2003"ﺳﺮور:

-ﭘﺮدازﻧﺪه 400 ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی 32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ 

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان128ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGA ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ 600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ

 

در وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ:

-ﭘﺮدازﻧﺪه ﻳﻚ ﮔﻴﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰی32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان512ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGAﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ 


نصب نرم افزار نود 32:

ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.دو روش ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.


اﻟﻒ)ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻳﺎ "Typical"

ب)ﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻳﺎ"Custom" 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻧﺮم اﻓﺰار:

 اﻳـــﻦ روش ﻧـــﺼﺐ ﺑـــﺮایﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ازنود32 ﺑـﺎﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض آن اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪ.اﻳـــﻦﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻋﺚاﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺘﻲﺷﺪه و ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛـﻪﻗــﺼﺪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨــﺪی ﺟﺰﺋﻴــﺎتﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـــﺎتﻧﺮماﻓﺰار را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦراه ﺣﻞ اﺳﺖ. 


اوﻟﻴﻦ و در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در 
ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار درج ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓـﺰارﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ.زﻳﺮا ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﺠﺎدﺣﻔﺎﻇﺖ داﺋﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری


ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻗﺒﻞﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را که درﻳﺎﻓـﺖﻧﻤﻮده اﻳﺪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ "set update parameters later" ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار رﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻗـﺪامﻛﻨﻴﺪ.

 

ﮔـــﺎم ﺑﻌـــﺪی ﭘﻴﻜﺮﺑﻨـــﺪیﺳﻴـــﺴﺘﻢ ﻫـــﺸﺪار اوﻟﻴـــﻪ"ThreatSense.net"اﺳﺖ.ﺷﺮﻛﺖ"ESET"ازاﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐآﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﻛﻤﺘـــﺮﻳﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﻜـــﻦﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑــﺎ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﺟﺪﻳــﺪ را ﺑــﺮایﻛــﺎرﺑﺮان ﺧــﻮد ﺑــﻪ ارﻣﻐــﺎن آورد. از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺷﺮﻛﺖ"ESET"اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ.آﻳﺪ در اﻳﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻪ وﻳﺮوﺳـﻬﺎی راﻳﺎﻧـﻪای ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﺷـﺮﻛﺖ "ESET" اﻓﺰوده ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

 


ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ "enable ThreatSense.net early warning system"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﻌـﺎلاﺳﺖ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﺷـﺮﻛﺖ"ESET"ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"Advanced Setup …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 

درﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺰء ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻛـﺎراﻳﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن(bundle)ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐاﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪایﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ، ﻧـﺼﺐ آﻧﻬـﺎﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری


ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ"enable detection of potentially unwanted applications"را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ"EAV" ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪات راﻳﺎﻧﻪای را ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺧــﺮﻳﻦ ﻗــﺪم در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻧــﺼﺐ ﻋــﺎدی ﻧــﺮم اﻓــﺰارﻋﺒﺎرت از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ ﺑـﺮرویﮔﺰﻳﻨﻪ"install" اﺳﺖ

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

ﻧﺼﺐ آنتی ویروس نود 32 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﻲ:

اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧـﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ اﻋﻤﺎل دارﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﺒﺎرت از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺴﻴﺮ
 

"C:program files ESET ESET NOD32 Antivirus"


ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"Browse …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

 در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی اﺳﺖﭘـﺲ ازاﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

اﮔﺮ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺤﻴﺢ درجﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ ﺗـﺎﻓﺮاﻳﻨـﺪﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻳﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﮔـﺮ از ﺳـﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﺮور"proxy"ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"I use a proxy server"، ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﺳﭙﺲ درﻓﻴﻠﺪ آدرس ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ"IP"ﺳﺮور"proxy"را درج. ﻛﻨﻴﺪدر ﻓﻴﻠﺪ"port"ﻧﻴﺰ ﭘـﻮرﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺳـﺮور"proxy"اﺗـﺼﺎﻻت آن راﻣﻲﭘﺬﻳﺮد وارد ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺷﻤﺎره"3128"ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦاﮔـﺮدﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی"user name"و"password"درج ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮور"proxy"دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت"proxy"اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﺮم اﻓﺰار"Internet Explorer"اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"apply"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری


 اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روی"next"ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاردﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.در اﻳـﻦ ﭘﻨﺠـﺮه اﺳـﺖﻛﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"change …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 

 اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻳﺪاﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ"never update program components"را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴـﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"ask before downloading program components"ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰایﻧﺮم اﻓﺰار، ﭘﻨﺠﺮهای ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑـﺪوناﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ
 

"perform program component upgrade if available"


را ﻓﻌﺎل ﻛﺮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ارﺗﻘﺎء و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ راﻳﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد(Reboot). ﺷﻮدﻟﺬا ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از"If necessary , restart computer without notifying"ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗـﻮانﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪدرج و درج ﻣﺠﺪد ﻳﻚ ﻛﻠﻤـﻪ ﻋﺒـﻮرﻧﻤــﻮد ﺗــﺎ اﻓــﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎز ﻧﺘﻮاﻧﻨــﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛـﺎرﺑﺮ را ﺗﻐﻴﻴـﺮدﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ در روشﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻴﻜﺮﺑﻨـﺪی ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﻫـﺸﺪار اوﻟﻴــﻪ "ThreatSense.Net"و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﻛـﻪﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 

در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪم ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧـﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار nod32 ﮔـﺸﻮده ﺷـﺪه و ﻛـﺎرﺑﺮ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺑـﺮ روی دﻛﻤـﻪ"install"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ.

+ گردآوری شده توسط  Nod32Serials.ir


نظرات کاربران
akar بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام خسته نباشید خواهش می نم کمک کنید
system volume informaitione یک فایل سیستمیه که الان مال من پر ویروس شده نود32 هم روش آپ کردم نمیتونه حذف کنه.فلشم که یه سیستم می زنم فورا میره توش و پاک هم نمیشه. کلا زندگیمو مختل کرده!! خواهش میکنم یه روشی بهم بگین که بتونم یه کاریش بکنم..پپ
پاسخ: سلام. منظورتون اینه که پیدا می کنه ولی نمی تونه پاک کنه؟
سحر بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام.مدتیست که ویروس کش قرمزرنگ شده وهرپسوردی برای ابدیت شدن وارد میکم ارور میزنه.وجدیدا هرسایتی که پسورد براابدیت دارم میرم با علامت ویروس کش ارور میده لطفاکمکم کنید کامپیوترم ویروسیه وکلی افت سرعت پیدا کرده.ایالازمه پاکش کنم دراین صورت لطف کنیدطریقه حذفش راهم توضیح بدیدباتشکر
احمد بيش از 4 سال قبل گفت:
طریقه حذف انتی ویروس را هم اموزش بدین ممنون
مهدویان بيش از 4 سال قبل گفت:
سایت بسیار زیبا و پر محتوایی دارید
ادامه بدید حتما موفق میشید
از مهندسی سایت هم تشکر میکنم بخاطر مطالب داغ
به سایت ما هم سری بزنید خیلی دوستداریم از تجربیات شما بهره مند شویم
http://Agahi90.ir
با تشکر آگهی90
hamid بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام خدمته شما لطفن اموزش نصب انتی ویروس نود 32 ورژن9 اخرین ورژنه 2016 مختصه سیستمه خانگی بروی ویندوز 10 رو بصورته تصویری یا فیلم برا دانلود در سایتتون قرار بدید ممنون وتشکر ویژه از سایت خوبتون .
شهرام حدود 1 سال قبل گفت:
درود بر شما دوست عزیز

با ثبت نام رایگان در فروشگاه و قرار دادن بنرهای تبلیغاتی در سایت خود کسب درامد کنید
فروش آنتی ویروس های اورجینال ارزانترین قیمت در ایران
بطور مثال آنتی نود32 یک ساله آپدیت از سرور اصلی eset فقط 15900 تومان
به مدت محدود
=============
مراقب آنتی ویروس های جعلی باشید که در اینترنت ماهیانه می فروشند
=============
منتظر حضور گرم شما هستیم

https://shopanti.ir:8080
کاغذدیواری حدود 1 سال قبل گفت:
من همیشه برای نصب نود 32 مشکل داشتم. مقالتون عالی بود. ممنونم
رسمیار حدود 1 سال قبل گفت:
بسیار عالی
پاسور ریم 12 ماه قبل گفت:
مرسی
ارسال نظر

نام: *

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: *

کد امنيتي: [تغيير کد]

*
ارسال: بيش از 5 سال پیش

تازه ترین ها