امروز شنبه 27 مهر 1398 می باشد.

Mastoon.ir | مستون | سرگرمي | عکس

تبلیغ

پربیننده ترین ها

بازدید امروز: 136
بازدید دیروز: 1445
بازدید کل: 5401254

افراد آنلاین: 3

 

صفحه نخست » آنتی ویروس نود 32 ، تعداد نمايش: 174502

با استفاده از این روش می توانید بعضی از نرم افزار ها یا کرک ها یا بازی ها که توسط نرم افزار نود 32 به صورت ویروس شناخته می شوند از حذف آنها جلو گیری کرد.

گاها برای کاربران پیش می آید که آنتی ویروس Nod32 اشتباها یک فایل (بطور مثال کرک نرم افزار و ...) را ویروس تشخیص دهد و از سیستم پاک می کند. برای حل این مشکل باید باید در تنظیمات آنتی ویروس تغییراتی ایجاد کرد تا فایل مورد نظر شما توسط Nod32، ویروس شناسایی نشود.

 

یکی از مشکلات کسانی که بازی نصب می کنند، ایجاد مزاحمت ویروس کش به بعضی از فایل ها و کرک ها است. با استفاده از این روش می توانید بعضی از نرم افزار ها یا کرک ها یا patch ها که توسط نرم افزار نود 32 به صورت ویروس شناخته می شوند از حذف آنها جلو گیری کرد. اما توجه کنید که اگر برای همه ی فایل ها از این روش استفاده کنید(زیاده روی) باعث می شود که ایمنی سیستم شما به خطر بیفتد زیرا واقعا بعضی از کرک ها یا Patch ها آلوده هستند.

 

برای رفع این مشکل و نحوه اعتماد سازی فایل ها بوسیله آنتی ویروس NOD32 و اسکن نکردن بعضی از فایل ها و مسیرها در کامپیوتر، آموزش این کار در ادامه ارائه شده است.

نحوه اجرای این آموزش بدین صورت است که با ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس، ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و سپس کارهای اعتماد سازی برای آن فایل را در نرم افزار نود 32 برای جلوگیری از حذف دوباره آن انجام می دهیم.

1- ﺑﺮاي ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﺑﺮ روي ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﻋﺖ‪  ‬ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪ Right Click‬ ﮐﻨﯿـﺪ و آﻧﮕـﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ‬ Temporarily disable protection‬ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:‬


آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲ 

 

‫از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدنِ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﯿﮏ ‪ Do not ask again‬ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ‪ Yes‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.‬


ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ ﺧـﻮد‬ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ‪ OK‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ‬.


 ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ‪  Icon‬آن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.‬

2- ‫ﺑﺮاي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﯾﻞِ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ، آنتی ویروس نود ۳۲ را اجرا نمایید از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روي ‪ Tools‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي آن روي ‪ Quarantine‬ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

 

در لیست نمایش داده شده ‫روي ‪ Record‬ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(فایلی که نود 32 حذف کرده)، راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ‪ Restore‬ و ﺳﭙﺲ ‪  Yes‬را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

3- در محیط آنتی ویروس نود32، کلید F5 را بزنید زمانی که صفحه ی تنظیمات پیشرفته باز شد در سمت چپ این پنجره گزینه ی

 Computer>Antiviruse and Antispyware

را انتخاب نمایید وقتی که زیر مجموعه های آن نمایش داده شد گزینه ی Exclusions را انتخاب نمایید.

 

آموزش اعتماد سازی یک فایل به آنتی ویروس نود ۳۲

 

اکنون روي دﮐﻤﻪ ‪ Add‬ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آدرس ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.‫ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎ ‪  OK‬ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

حالا آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس Nod32 ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ فاﯾﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎي اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺑﺮاي آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﯾﮏ‬ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ، ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤـل همیشگی آن ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﺳـﭙﺲ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

نکته: برای مسیر دادن پوشه و فولدر هم دقیقا همین کار را انجام میدهیم با این تفاوت که به جای فایل، پوشه مورد نظر را برای اون انتخاب می کنیم.

 

4- ‫ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس نود 32 را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.‬

 

‫ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ، دوﺑﺎره روي ‪ Icon‬ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻋﺖ‪ ‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، ‪  Right Click‬ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﻨـﻪ ‪ Enable protection‬ را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻧﮓ ‪  Icon‬ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.


نظرات کاربران
محمد بيش از 5 سال قبل گفت:
بسیار ممنون.
پاسخ: خواهش
mj بيش از 5 سال قبل گفت:
thanks
هاشم بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام. اگه میشه یه کم مبتدی تر تو ضیح دهید.شما تو کار خودتان حرفه ای
هستین.به سخت ترین روش توضیح بدین،حرفه ایی ها متوجه میشن.
پس این توضیحات برای امثال بنده که بلد نیستیم یه خرده سخته.
آخر راهنمایی هات عنوان کردی.
( آدرس ﻣﺤﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ)یعنی
چی؟ یعنی فایلی که تو درایو c قرار داره کل درایو c و معرفی کنیم.
لطف کنید یه مثال بزنید. مرسی
پاسخ: با سلام. کافیه توی مرحله 3 مانند تصویر وقتی روی دکمه Add کلیک می کنید توی کادری که نمایش می ده به مسیری که فایل یا پوشه تون وجود داره برید و اون رو انتخاب کنید و Ok کنید مثلا اگه فایلی توی درایو C دارید بعد از باز کردن درایو C (با کلیک روی علامت + کنار درایو) فایل خودتون را انتخاب و بعد Ok کنید. در ضمن اصلا پیشنهاد نمی شود که کل درایو را انتخاب کنید.
هاشم بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام. دوست عزیز سوال داشتم از محضرتان. آپدیت نکردن ویندوز برای
آنتی ویروس مشکل ساز میشه؟چون آنتی ویروس بنده از حالت دایره
به حالت مربع (البته به رنگ سبز)دراومده.حالت استاندارش،فکر کنم
باید دایره باشه.دلیل تغییر شکل آنتی ویروس و از دوستان پرسیدم،
گفتند:احتال داره به خاطر آپدیت نشدن ویندوز باشه.تا چه مدت به
این منوال میتونه ادامه داشته باشه؟
(آنتی ویروسم نود32-ESET Smart Security-
7.0.317.4 ).
پاسخ: با سلام. در حالت عادی آپدیت ویندوز از لحاظ امنیتی خیلی مهمه ولی چون سرعت اینترنت ما معمولا کمه و همچنین از ویندوزهای کرک شده استفاده می کنیم با آپدیت کردن اون، ویندوز کرک شده شناسایی و غیرفعال می شه (توی ویندوز سون، بک گراند به رنگ سیاه در اومده و هنگام لاگین به ویندوز پیغام فعال کردن ویندوز ظاهر میشه) که البته میشه دوباره کرک کرد. البته راهی هم هست که میشه فایلهایی آپدیتی رو خودتون انتخاب کنید تا ویندوز فقط اونها رو دانلود و نصب کنه مثلا آپدیت های امنیتی ضروری.
عسگری بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون از راهنمایی شما
پاسخ: قابلی نداشت دوست عزیز.
هاشم بيش از 5 سال قبل گفت:
دوست عزیز سلام.بابت راهنمایی ممنون.سوال دوم و جواب ندادین.میشه یه کم
از بابت سوال دومم توضیح بدین.ممنون میشم.
پاسخ: سلام. پاسخ داده شد.
علی بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
آنتی ویروس من web freer را ویروس شناسایی میکند و باعث میشود کارکرد cpu من تا 100 افزایش پیدا کند آیا با روش بالایی میتوان از این حالت جلوگیری کرد؟ با تشکر
پاسخ: سلام. توجه کنید فقط توی این حالت آنتی ویروس از اسکن فایل موردنظر خودداری می کنه و اگه فایل یا برنامه شما مشکلی داشته باشه دیگه آنتی ویروس نمی تونه کاری بکنه پس فقط اگه از فایل تون مطمئن هستید این کار را انجام دهید و گرنه ممکنه به سیستم و اطلاعات شما آسیب وارد بشه.
هاشم بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام. انتی ویروسم نود32ورژن7.اکتیو نمی شه.پاک کردم دوباره نصب کردم باز
هم درست نشد. بعد آپدیت شدن سبز میشه .اکتیو نباشه کارآیی داره؟
چیکار کنم خیلی اذیتم کرده؟
مرسی
پاسخ: سلام. اگه سبز باشه مشکلی نیست و لازم نیست کاری کنید می تونید آنتی ویروس را باز کنید باید بالا نوشته باشه Maximum protection .
وحید بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام.دمتون گرم منم آنتی ویروسم web freer رو ویروس میشناخت با این ترفند حلش کردم
پاسخ: سلام. خواهش دوست عزیز
هاشم بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام دوست عزیز.بابت پاسخ ها ممنوم.
پاسخ: خواهش.
رضا بيش از 5 سال قبل گفت:
واقعا ممنون و خدا خیرت بده
پاسخ: خواهش دوست عزیز.
بهزاد بيش از 5 سال قبل گفت:
web freer رو ویروس میشناخت چون واقعا" ویروس هست برادر . این برنامه که من خودم هم ازش استفاده میکردم cpu usage شما رو به 100 درصد میرسونه . معنیش اینه که زحع کامپیوتر شما در حد اکثر توانش داره جون میکنه .باور داری؟ cntrl alt del رو بگیر . زبانه performance رو تماشا کن . دیگه خود دانی
پاسخ: سلام. بله درسته باید خیلی دقت کرد فایلها و یا برنامه هایی که به اونها اعتماد نداریم رو اجرا نکنیم.
حمید بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
داداش خدا خیرت بده
من برنامه بابیلون را نصب کرده بودم هر بار که سیستم را روشن میکردم آنتی ویروس میخواست این برنامه را حذف کنه
الان مشکلم دیگه حل شد
منتظر آموزش های مفید بعدی شما هستم
پاسخ: سلام. خوشحالم مشکلتون حل شد. انشاالله که بتونیم مطالب مفیدی بزاریم.
زهرا بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام.من همین کارو انجام دادم ولی بازم وب فریر باز نمیشه. باید چیکار کنم؟ نکنه اشتباه آدرسش میدم! c/program file/web freer
البته آدرس دسکتاپ هم دادم ولی بازم نشد باز نمیشه یا باز بشه کار کار نمیکنه!
پاسخ: سلام. روی شرتکات برنامه در دسکتاپ کلیک راست و مشخصات بزنید مسیر کامل برنامه وب فریر نوشته شده بعد نگاه کنید فایلهای توی قسمت قرنطینه آنتی ویروس نو 32 (فایلهای مربوط به وب فریر) برگردانده شده باشند و همچنین بعد از از اعتماد سازی اگه فایل برنامه رو اجرا کنید اصلا نباید پیغام قرمر رنگ نود32 نمایش داده بشه وگرنه یه جای کار رو درست انجام ندادید.
علي بيش از 5 سال قبل گفت:
بابا دمت گرم
خيلي باحال بود
دستت درد نكنه من بدجوري با اين مشكل داشتم
علي بيش از 5 سال قبل گفت:
من الان اين مشكلم حل شد
ولي يه مشكل جديد اينه من از وب فرير استفاده ميكنم و با اين روشي كه گفتين خيالم از آنتي ويروس راحتهولي مشكل اينه كه به سايت هاي فيلتر شده نميره از روش رفتن به كانكشن و تنظيمات خط و علامت زدن پروكسي استفاده كردم ولي بازم نميره و پيام خطا رو ميده و ميگه بايد اونو بري تيك بزني درحالي كه من اين كار رو كردم
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
احسان بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون خیلی مفید و کاربردی بود
مسلم بيش از 5 سال قبل گفت:
با سلام خدمت شما. ویندوزم 8دارم که هر بار اکتیو میخواد میخواستم بدونم مشکل اکتیوش از نود 32 است ک بعنوان ویروس میشناسه و چطور میشه این مشکل وحل کرد
پاسخ: سلام. بهتره فایل اکتیو را از یه سایت مطمئن دانلود کنید ولی اگه بازهم نود32 به اون گیر داد طبق آموزش بالا می تونید این کار رو انجام بدید و یا اینکه چند لحظه آنتی ویروس رو غیرفعال نمایید البته به شرطی که از فایل خود مطمئن باشید.
مهدی بيش از 5 سال قبل گفت:
مرسی
مهدی بيش از 5 سال قبل گفت:
merci
پاسخ: خواهش
محسن بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون از الطاف جنابعالی
سایه تون مستدام
پاسخ: قابلی نداشت دوست عزیز.
مجید بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام. با تشکر از آموزش های خوبتون. سوال من اینه که از کجا بفهمیم کرک ها یا پتج هایی که آنتی ویروس آن را به صورت ویروس میشناسه واقعا ویروسی هستند یا نه. ممنون میشم اگه جواب بدید
پاسخ: با سلام. اگه فایل ها رو از سایتهای معتبر مثلا سایت های ایرانی(البته نه هر سایتی) دانلود کنید مشکلی نداره و معمولا همین سایتها تذکر میدن که ممکنه آنتی ویروس به فایل پچ گیر میده ولی به طور مثال از سایتهایی که نمی شناسید مخصوصا سایتهای خارجی بهتر است دانلود نفرمایید مگر اینکه به اون سایتها اعتماد داشته باشید.
علیرضا بيش از 5 سال قبل گفت:
دمتون گرم
عالی بود
هانا بيش از 5 سال قبل گفت:
با سلام
من یه سوال داشتم آنتی ویروس من نود32 هستش از اینترنت پسورد آپدیت رو گرفتم نرم افزار آپدیت هم میشه و مینویسه دیگه آپدیت شده و نیازی به آپدیت نداره من فکر می کردم دیگه ویروس ها رو میشناسه فلشم رو اسکن کردم هیچ ویروسی تشخیص نداد ولی وقتی روی یه سیستم دیگه برام اسکن کردن 51 ویروس شناسایی شد مشکل از کجاست؟
با تشکر
پاسخ: سلام. برای اینکه مطمئن بشید آپدیت آنتی ویروس کامل و درست انجام شده بعد از باز کردن آنتی ویروس نود 32 به قسمت update مراجعه کنید باید تاریخی که جلوی عبارت version of viruse signature database و توی پرانتز نوشته تاریخ جاری باشه.
احسان بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون
میثم بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
من آنتی ویروس نود 32 یا همون eset روی سیستمم نصب هست. الان میخوام بازی فوتبال pes رو نصب کنم و آنتی ویروس اجاز نمیده.چیکار کنم؟
پاسخ: با سلام. می تونید آنتی ویروس رو بصورت موقت چند لحظه غیرفعال کنید ولی اگه می خواهید برای همیشه اون فایل یا پوشه خاص رو به آنتی یورس نود 32 معرفی کنید که کاری باهاش نداشته باشه ، طبق آموزش بالا پیش بروید.
مهدی بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
کارت درسته دادا
علی یارت باشه
امین بيش از 5 سال قبل گفت:
فایل من رستور نمیشه چیکارکنم؟؟؟
پاسخ: سلام. اول مطمئن بشید آنتی ویروس بطور موقت غیرفعال شده بعد نگاه کنید اگه نمی شه چه پیغامی میده.
امین بيش از 5 سال قبل گفت:
اخطار Restoring File From Quarantine Filed
پاسخ: سلام. لطفا بفرمایید حجم فایل چقدره، پسوند فایل چیه و از چه درایوی حذف شده.
hamid بيش از 5 سال قبل گفت:
چطوری میشه این آنتی ویروس رو حذف کرد؟
mohsen بيش از 5 سال قبل گفت:
like
مهرداد بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام مرسي از کمکاي خوبتون..خواستم بدونم ممکن هرسيستمي ک تروجان داره هک شده باشه..اخه من انتي نداشتم وقتي نصب کردم کلي تروجان و ويروس داشت ممکنه هک شده باشم مرسي
سجاد بيش از 5 سال قبل گفت:
شما ماهین .....ایول به ولتون
پاسخ: لطف دارید دوست عزیز.
mohammad بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
مرسی از زحماتتون
خسته نباشید
امیرحسین بيش از 5 سال قبل گفت:
واقعا دست شما درد نکند یگ مشکل بزرگم امروز با این مطلب شما حل شد مرسی
پاسخ: سلام. خوشحالم که مشکلتون حل شد.
اشکان بيش از 5 سال قبل گفت:
نوکرتیم داداش دمت گرم.
پاسخ: خواهش دوست عزیز.
behnam بيش از 5 سال قبل گفت:
vaghean mamnon az sayte besyar aliton enshala hamishe movafagh bashid
behnam بيش از 5 سال قبل گفت:
vaghean mamnon az sayte kheyli khobeton
پاسخ: خواهش.
سچاد بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام خسته نباشید من کد سریال هنتی ویروس نود 32 رو که اعتبارش تمام شده رو جدید کردم هنتی ویروس به روز شد اما با اخطار ادرس بلوک شده روبه رو میشم که روی صفحه ظاهر میشه و ناپیدید میشه تند تند مرسی
پاسخ: سلام. آیا موقع باز شدن سایت خاصی پیغام می یاد؟
Saber بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنونم خسته نباشید
حامد بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام.خیر از جوونیتون ببینید.لطفا آموزش اعتمادسازی بعضی از سایتهایی که به اشتباه توسط نود32 مخرب شناسایی میشن رو هم قراربدید.باتشکـر
پاسخ: سلام. آموزش این مطلب در سایت با عنوان " نحوه اعتماد سازی سایت برای رفع بلاک در نود 32 " موجوده.
امیررضا بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون.
آرین بيش از 5 سال قبل گفت:
متشکر از راهنمایی شما
مهدی بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام و خسته نباشی
امکانش هس فایلی رو که براش اعتمادسازی انجام دادم
اعتماد سازیشو وردارم؟
باتشکر
پاسخ: سلام. بله کافیه به همون مسیر قبلی رفته اینبار به جای Add دکمه Remove را بزنید.
unknown بيش از 5 سال قبل گفت:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جالب بود اما متاسفانه نمیشه درمورد میزان یا درصد خصارت ریسک فایل های کرک و پچ و غیره مطمین بود چون کراکرها بی دلیل این قفل شکن هارا نمی نویسند. دقیقا من دو فایل کرک مشابه رو از دو سایت مختلف دانلود کردم اما یکی از اونها الوده تشخیص داده شد پس ممکن هست الودگی از طریق هاست به فایل منتقل شده باشد یا عملا خود فایل به دلایلی الوده باشد و یا به دلیل نفوظ و خراب کاری نوشته شده باشد.
در کل نمی شه به کرک ها اعتماد کرد.
با تشکر از سایت خوبتون.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاسخ: سلام. بله در مورد فایلهای دریافتی باید زیاد دقت کرد.
علي بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام بسيار عالي بود ممنون از راهنمايي
وحید بيش از 5 سال قبل گفت:
خیلی ممنون
farzad بيش از 5 سال قبل گفت:
دوست عزیز من هیچ وقت نظر نمی ذارم اما این اموزش به قدری برایم مهم بود و کارامد که به وظیفه دانستم که یک تشکر بسیار از شما بکنم و از داشتن چنین سایتی در ایران بسیار خوش حالم
پاسخ: سلام. ممنون از نظرتون.
حامد بيش از 5 سال قبل گفت:
خیلی ممنون
هاشمی بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام واقا کارتون درسته مممممممممممممممنون
خیلی کمکم کردین
یه سوال:چطور میتونیم ان فایلو به حالت اول برگردونیم؟
پاسخ: سلام. ممنون از نظرتون.
برای این کار کافیه به همون مسیر قبلی رفته فایلتون رو انتخاب کنید و دکمه Remove را بزنید.
کیانوش بيش از 5 سال قبل گفت:
مرسی عالی بود
علی بيش از 5 سال قبل گفت:
هیچ سایتی به اندازه شما قشنگ توضیح نداد شما بهترین سایت نرم افزاری هستید.
پاسخ: سلام. نظر لطف شماست.
ایمان بيش از 5 سال قبل گفت:
واقعا عالی بود
من هم مشکل بابیلون را داشتم ام با توضیح شما ابین مشکل حل شد
پاسخ: خواهش دوست عزیز
بابک بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام نود 32من ايست اسمارت سکوريتي 8 مي باشد در صفحه اصلي آن روبروي قسمت home علامت يک هست معنيش چيه؟
پاسخ: با سلام. یعنی اینکه یه پیغام توی قسمت home وجود داره که باید به اون رسیدگی کنید. ممکنه پیغام: فعالسازی آنتی ویروس،غیرفعال بودن قسمتی از آنتی ویروس و یا مسئله دیگه ای باشه.
علی بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام ممنون از مطلب خوبتون من آنتی ویروسو غیر فعال کردم و کرک برنامه ای که می خواستم نصب کنم را اجرا کردم حالا راهی داره که قبل از این که انتی ویروس فعال بشه , و کرک حذف کنه آن را اعتمادسازی کنم فکر کنم آنتی ویروس کرک را به طور کامل حذف می کنه تو لیست
پاسخ: سلام. بله اگه قبل از اینکه برنامه را نصب و یا فایلی را کپی کنید مسیر کامل اون رو بلد باشید می تونید با دادن مسیر اون در قسمت Exclusions این کار را انجام دهید.
محمدرضا بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام دوست من.

لطفا میشه یه کمک ناجیزی به من کنی وبگی که چه کاری متونم بکنم چون بعد از ویروس کشی okرو میزنم ولی ویروس ها حذف نمیشن.

ممنون
پاسخ: سلام. فایلهای پیدا شده در چه مسیری هستند؟
بابک بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام ممنون از جوابتان نود 32من ايست اسمارت سکوريتي 8 مي باشد در صفحه اصلي آن روبروي قسمت home علامت يک هست معنيش چيه؟ اين بار عکس رو براتون گذاشتم
http://8pic.ir/images/czzcpubc6fgls6q9k8p1.jpg
پاسخ: سلام. این پیغام اختیاریه و مربوط به قابلیت Anti-Theft یا ضد سرقت آنتی ویروس نود32 هست این امکان به شما اجازه می‌‌دهد تا در صورت اتصال سیستم دزدیده شده به اینترنت، بتوانید با استفاده از اطلاعات اتصال به اینترنت محل سیستم خود را پیدا کنید همچنین با استفاده از وب کم موجود در لپ تاپ از شخصی‌ که به لپ تاپتان دسترسی دارد عکس تهیه کنید و حتی پیغام بفرستید . اگه نیازی به اون نداشتید گزینه Do not... را بزنید.
در صمن آموزش فعالسازی این قسمت در آینده در سایت قرار خواهد گرفت.
بابک بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام ممنون از اينکه به سوالات بادقت وسرعت جواب ميدهيد آرزوي توفيق برايتان دارم کمتر سايتي اين خصوصيات خوبي رو دارد آفرين
پاسخ: سلام. نظر لطف شماست
بابک بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام Admin جان این پیغام در Home نشان دهنده چيست؟
عکس رو براتان گذاشتم ممنون
http://8pic.ir/images/vljcqb973kbx70eyu26m.jpg
پاسخ: سلام. این پیغام می گه که ویندوزتون رو آپدیت کنید اگه قصد دارید این پیغام رو غیرفعال کنید به مطلب "رفع مشکل نارنجی شدن آنتی ویروس نود 32" در سایت مراجعه بفرمایید.
وحید بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
یک راه ساده برای خذف نکردن فایل مورد نظر توسط انتی ویروس
فایل مورد نظرتون رو زیپش کنید
با این کار دیگه انتی ویروس نمیتونه محتوای فایل زیپ شده رو پاک کنه
پاسخ: سلام. این راه هم می شه اما در برخی موارد ممکنه کاربرد نداشته باشه.
بابک بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون باز هم مثل هميشه عالي بود
علی بيش از 5 سال قبل گفت:
واقعا ای ول
عالی بود
کارم را افتاد
خدا خیرت بده
شهرام بيش از 5 سال قبل گفت:
سلام
بسیار عالی بود
سپاسگزارم
نامی بيش از 5 سال قبل گفت:
ممنون از توضیحات کامل و اجایی شما.
علیرضا بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام.ببخشید نود 32 من شماره 7 .وقتی F5 رو میزنم اصلا گزینه ی ADD وجود نداره. چیکار کنم؟
محمد بيش از 4 سال قبل گفت:
آقا خیلی ممنون خیلی کمکم کرد.
سیاوش بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنونم
سیاوش بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنوننننننننننننننننننننننن
رضا بيش از 4 سال قبل گفت:
با عرض سلام وتشکر از راهنمایی های شما بزرگوار سوال من این است که بعد از آبدیت شدن خودکار یا دستی نود 32 بلا فاصله آنتی ویروس شروع میکنه به پیدا کردن آپدیتهای ویندوز که خیلی هم طول میکشه و سرعت کامپیتر به صفر میرسد و بعد از چند دقیقه اعلام میکنه که آپدیتهای موجود اینها هستند و اگر میخواهید اینجا کلیک کنید اگر لطف کنید به من بگویید این را چطوری غیر فعال کنم متشکرم
پاسخ: سلام. اگه منظورتون غیرفعال کردن پیغام آپدیت ویندوز در آنتی ویروس هست به مطلب "رفع مشکل نارنجی شدن آنتی ویروس نود 32" در سایت مراجعه بفرمایید ولی اگه می خواهید آپدیت ویندوز رو غیرفعال کنید یه سرچ تو وب کنید پیدا می کنید.
محمد بيش از 4 سال قبل گفت:
خیییییییییییلی ممممممممممممممممممممممنون
عااااااااااااااااااااالی
رضا بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام از راهنمایی شماخیلی خیلی سپاسگذارم مشکل حل شد
پاسخ: خواهش دوست عزیز
سعید (زندگی بارانی) بيش از 4 سال قبل گفت:
نفست گرم..
محسن بيش از 4 سال قبل گفت:
تشکر
moradi.azarinews بيش از 4 سال قبل گفت:
همکاران سایت مستون. تشکرات بسیار از مطالب مفیدی که در سایت قرار میدید.
دوستان عزیز یه سوال داشتم
فرق اساسی بین ESET NOD32 Antivirus و Smart Security v8.0.312.0 چی هستش؟؟؟
چون من یه ویروس سمج که 5 ساله دارم با Avira کار میکنم نتونستم پاک کنم
به پیشنهاد دوستان نود آنتی ویروس نصب کردم که فایده نداد ولی اسمارت سیکوریتی پاکش کرد؟
میخوام ببینم شانسی شده. یا اینا باهم فرق دارن واقعا؟؟؟ سپاس
حمید بيش از 4 سال قبل گفت:
آقا دمتون گرم خیلی کمک کردین به من و واقعا راهنمایینون عالی و بی نقص بود و کار من حل شد . بینهایت ممنون خدا خیرتون بده.
پاسخ: سلام. خوشحالم که مشکلتون حل شد.
مهدی بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنون از زحمات شما
zari_mor بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود خیلی وقت بود مشکل داشتم ولی با توضیحات شما درست شد ممنون از سایتتون و مطالبی که در اختیار همه میزارین
پاسخ: ممنون که بهمون سر زدید.
امیر1010 بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنون واقعا عالی بود
saeed بيش از 4 سال قبل گفت:
اقا خیلی ممنون
دیگه نود32 اعصابمو خراب کرده بود
عاطفه بيش از 4 سال قبل گفت:
واقعا ممنون از از سایتتون خیلی کمکم کرد. بازم ممنون
مینو بيش از 4 سال قبل گفت:
با سلام و سپاس فراوان
رها بيش از 4 سال قبل گفت:
سپاسگزارم از آموزش مفیدتون
عاطفه بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار عالی و کامل بود.
مرتضی بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی عالیییییییییییییییییییییییی متشکرمممممممممممممم . نسخه انتی ویروس توضیحتونم با نسخه من یکی بود خوب یادگرفتمممم .. مرسیییییییی
محمد بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار متشکرم
4524 بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود
اسی جون بيش از 4 سال قبل گفت:
خدا پدر مادرتو بیامرزه داش
moheb بيش از 4 سال قبل گفت:
با عرض سلام
ess_nt32_enu ورژن 8 با وجود اینکه آپدیت شده وتاریخ بروز شده ، آیکونش قرمزه وسبز نشد. ممنون میشم اگه درا ین مورد هم توضیح بدهید.
م بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود
ممنون
سپهر بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار عالی
ادامه بدید......
من بيش از 4 سال قبل گفت:
دمتون گرم

engineer بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار بسیار ممنونم، عالی بود.
علی بيش از 4 سال قبل گفت:
واقا خسته نباشید واقا منونم خیلی خیلی ممنونم
hamid بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار بسیار ممنون
احمد بيش از 4 سال قبل گفت:
با سلام اگر این کارو انجام دادم هیچ مشکلی برای کامپوتر بوجود نمیاد مثلا” کامپیوتر ویروسی بشه یا خراب
محمد بيش از 4 سال قبل گفت:
thanx alot
omid بيش از 4 سال قبل گفت:
خدایی خیلی ایول داری دست خوش راحت کردی منو دمت گرم خیر ببینی
امیر بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی کمکم کرد
بیژن بيش از 4 سال قبل گفت:
واقعا ازتون ممنونم. منم مشکل بابیلونم رو با آموزش شما حل کردم.
لایکتون میکنم!
علی بيش از 4 سال قبل گفت:
واقعا ممنونم با این کار بسیار بهم کمک کردی من یه بازی داشتم واسه کرکش باید هر روز کرکش میکردم ولی الان اعتماد سازی شد
مـــهـــدی بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام خسته نباشید
عالی بود
kolbe-eshgh100.ir
علی بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود مرسی
حسن بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام میخواستم بدونم چطور نرم افزار نود رو به یه ماه قبل برگردونم.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنین
سینا بيش از 4 سال قبل گفت:
واقعا ممنون
احسان بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی خیلی عالی بود
واقعاً ممنون
sadra بيش از 4 سال قبل گفت:
mer300000000000000000
sadra بيش از 4 سال قبل گفت:
mer3000000000000000
احمد بيش از 4 سال قبل گفت:
آقا ممنون از راهنمایی خیلی عالی بود
reza بيش از 4 سال قبل گفت:
واقعا ممنونم کمکم کرد.در ضمن عالی توضیح داده شده.
Soroosh بيش از 4 سال قبل گفت:
ایول داری بابا دمت گرم
مهران بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود ممنون
amir hosein بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی ممنون از سایت خوبتون خیلی به کارم اومد اموزش شما واقعا ممنون
حسین بيش از 4 سال قبل گفت:
باسلام
سرعت بازی های کامپیوترم به شدت کاهش یافته یه بار ویروس کشمو آپدیت کردم و ویروس کشی کردم سرعتش خوب شد ولی بار دوم که ویروس کشی کردم باز سرعتش کم شد.میشه از تنظیمات nod 32 سرعت بازی مورد نظرم را افزایش بدم؟
باتشکر فراوان از سایت خوبتون لطفا کمکم کنید.
javad taziki بيش از 4 سال قبل گفت:
باسلام برای ویندوز هشت هم همینو بگو خواهشا همش حذف میکنه
Bahman بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنون .
من که چند وقتی بود درگیرش بودم.
تشکر
شاهد بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنون
ملیحه بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام.من این روش هارو مو به مو عمل میکنم ولی به محض فعال کردن آنتی ویروس بازم اونو ویروس شناسایی میکنه و قرنطینش میکنه.چیکار کنم؟؟؟
davod بيش از 4 سال قبل گفت:
ممنون بابت سایت خوبتون
سیده بهار بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام برای ESET NOD32 Antivirus 9
روش اعتماد سازیش چجوری برای ند جدیده؟
ali بيش از 4 سال قبل گفت:
عالی بود ممنون مستون جان.خوب بدردم خورد
تشکر
جلال بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی متشکر...
سمانه بيش از 4 سال قبل گفت:
درود بر شما قسمتhomeآنتی ویروس نود32 عدد1 نوشته شده وبه رنگ نارنجی می باشد وارد شدم نوشته
Recommend that you restart the computer.eset nod32has been updated
to a newer version
مشکل چیست آنتی ویروس درست کار میکنه؛ممنون
سمانه بيش از 4 سال قبل گفت:
انتی ویروس درست کار میکنه؟
همکاری با ما بيش از 4 سال قبل گفت:

با سلام
اگر مایلید که ماهانه از وبسایت خود درآمدی کسب کنید ، حتما از وبسایت ما بازدید کنید.
آدرس:
http://ranik.blog.ir/page/iranupdate
mha بيش از 4 سال قبل گفت:
دمت گرم خیلی اقایی خدا خیرت بده نوکرتم نوکرتم
milad بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام، اسمارت سکیوریتی 9 نصب کردم و کل سیتممو اسکن کردم.تو لیستی که فایل های اسکن شده رو نشون میده جلوی هر ارور نارنجی رن نوشته ciean یا clean by deleting میخواستم بدونم این ویروس ها هستن که انتی ویروس اونارو حذف کرده یا فایل هایی که نشون داده شده؟؟؟
علی بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام
از وقی آنتی ویروس نود 32 نصب کردم دیگه سایفونم به هیچ وجه کار نمی کنه و بالا نمیاد. هیچ اخطاری هم مبنی بر اینکه جلوش گرفته شده دیده نمیشه. حتی ب disable کردن پروتکشن آنتی ویروس هم وصل نمیشه. سایفون رو آپدیت هم کردم درست نشد. مشکل چیه به نظرتون؟
roz بيش از 4 سال قبل گفت:
mersi very good
علی بيش از 4 سال قبل گفت:
خیلی عالی بود توضیحات نامرده کسی که کارش راه بیوفته و نظر نده 20
رضا بيش از 4 سال قبل گفت:
سلام چرا وسط بازی میاد بیرون و میگه فایل صدا مشکل داره؟
mr_ali بيش از 4 سال قبل گفت:
mrc aliw
B بيش از 4 سال قبل گفت:
بسیار عععاااالللییییی متشکرم
ابوالفضل بيش از 4 سال قبل گفت:
تشکر
زهرا بيش از 3 سال قبل گفت:
دوستانی که میگن آنتی ویروس web freer رو به عنوان یک ویروس میشناسه. توصیه میکنم به هیچ عنوان وب فریر و هات اسپات نصب نکنید. چون این نرم افزارها به شدت از سی پی یو شما استفاده کرده و فشار شدیدی به سیستم می آورند. در عوض آن از استور گوگل browsec بگیرید. خیلی بهتره
مهدی بيش از 3 سال قبل گفت:
بسیار عالی بود

www.e-charge-asan.ir
هادی بيش از 3 سال قبل گفت:
با سلام
دوست عزیز روی سیستم من nod32 ورژن 9 اورجینال نصبه و یکی از فایلهای exe -ps 2016 را ویروس میشناسه.من این مراحلی که گفتید را انجام دادم ولی نتیجه نداد.چه کنم؟؟
نيكو بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام
من آنتي ويروس نود٣٣ ورژن٩ رو نصب كردم با اينكه رنگ آنتي ويروس آبي هست اما كار نميكنه و كامپيوترم اعلام كرد كه خاموشه از يه طرفم خود آنتي ويروس پيغام داده كه آنتي فيشينگش غيرفعاله اما منوي آنتي ويروس قادر نيس آنتي فيشينگ رو فعال كنه!!!!!
ممنون ميشم اگه كمكم كنيد
ستار بيش از 3 سال قبل گفت:
سپاسگزارم
صدرا بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام
سپاس از زحمت شما کامل و بی نقص بود
با آرزوی همیشه حرفه ای بودن شما در همه حال
س بيش از 3 سال قبل گفت:
ممنون
مهدی بيش از 3 سال قبل گفت:
ازتون خیلی ممنونم
محمد رضا بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام
متاسفانه نود کرک ایتبس رو ویروس میشناسه ولی وقتی میرم restoreکنم نمیشه لطفا جواب بدید
اذین بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام
خسته نباشید. ببخشید من انتی ویروس نود 32 ورزن 9 کامپیوترم هر وقت که روشن می کنم پیغامی با اسم threat found رو نوشون میده!لطفا میشه توضیح بدین باید چ کارش کنم؟
hossein بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام.خسته نباشید.واقعا ممنون.یه سوال.مگه نه فقط و فقط به فایل های dll بازی ها ارور میده و حذف میکنه؟
یاسر بيش از 3 سال قبل گفت:
سلام وقت بخیر
من انتی ویروس نود 32 ورژن 9 نصب کردم لطفا طرز غیرفعال کردن موقت ورژن9 را هم اموزش بدهید
nazanin بيش از 3 سال قبل گفت:
ممنون. عالی بود
ziya بيش از 3 سال قبل گفت:
خدا خیرت بده جوون
مهدی بيش از 3 سال قبل گفت:
من اسارت سکوریتی دارم یک ساله خریدم پک شو هنوز 1ماه نشده ابدیت نمیشه و الان کلا قرمز شده یوزر پس ک داخل پک هستو میزنم نمیشناسه میدونید مشکل چیه؟؟؟؟
یوسف بيش از 3 سال قبل گفت:
به نام خدا
سلام.بسیارممنون ازراهنمایی های شما.درکسب رضایت خداوند متعال پیروز وموفق باشید.
حسین ابراهیمی بيش از 3 سال قبل گفت:
تشکر میکنم از راهنمایی شما استفاده کردم . خدا توفیق دهد .
MaBaMe بيش از 3 سال قبل گفت:
آقا ازتون خیلی ممنونم.الان دیگه میتونم به سادگی بازی کنم و ویروس کش هم پشت سر هم گیر نمیده.
درج آگهی رایگان بيش از 3 سال قبل گفت:
ممنون و بسیار به موقع به دردم خورد
لازم دونستم از آموزش خوب شما درمورد این کار آنتی ویروس تشکر کنم
mohammad3 بيش از 3 سال قبل گفت:
ببخشید یک سوال داشتم !
اگه یک پوشه رو انتخاب کنیم تمام فایل های داخل پوشه هم مورد اعتماد نود32 قرار میگیره یا فقط خوده پوشه؟!
sAmir بيش از 3 سال قبل گفت:
vaean dametun garm,,like dada
تحلیلگر بيش از 3 سال قبل گفت:
توضیحات عالی و دقیق بود . لایک
majid بيش از 3 سال قبل گفت:
دستتون درد نکنه
مرتضی بيش از 3 سال قبل گفت:
دمتون گرم
هادی بيش از 3 سال قبل گفت:
ممنون از راهنمایی هایتان
پاسخ: خواهش دوست عزیز.
محمدرضا بيش از 2 سال قبل گفت:
خیلی ممنونم....دستتون درد نکنه...مختصر و مفید...
محمدرضا بيش از 2 سال قبل گفت:
خیلی ممنونم...مختصر و مفید توضیح داده اید
سحر بيش از 2 سال قبل گفت:
سلام من موقع برگردوندن فایل ها با خطایrestoring file from quarantine failde رو ب رو میشم ممنون میشم اگه توضیح بدید فوریه
وحید بيش از 2 سال قبل گفت:
سپاس از راهنماییتان
علی بيش از 2 سال قبل گفت:
عالی بود خیلی ممنون...
Omid بيش از 2 سال قبل گفت:
خیلی زحمت کشیدید خدا خیرتون بده.
علی بيش از 2 سال قبل گفت:
فوق العاده مرسیییییییییییییییازشما
میلاد بيش از 2 سال قبل گفت:
عالی خیلی کابردی بود.
خسته نباشید.
محسن بيش از 2 سال قبل گفت:
سلام بازي most wanted 2012 نصب كردم وسط بازي وقتي پليس دنبالم ميكنه بازي هنگ ميكنه
دوستم گفت بخاطر انتي ويروسه، انتي ويروسو بستم بازم همينجوري ميشه
ميشه راهنماييم كنين؟
moh3n بيش از 2 سال قبل گفت:
با سلام
من میخوام یک فایل از ایمیلم دانلود کنم ،نود بلاکش کرده و از روشهای شما هم استفاده کردم اما جواب نگرفتم ،چیکار کنم؟
iman بيش از 2 سال قبل گفت:
سلام خدمت شما و تشکر از اطلاعات بسیار مفیدتون
عزیز ما تو شرکت دو تا از سیستم هامون شبکه هستن به هم و از انتی ویروس نود 32 روی هر دو سیستم استفاده می کنیم، یک برنامه مالی از طریق شبکه به عنوان clinet به سیستم server متصل شده. از وقتی انتی ویروس را روی سیستم ها نصب کردیم برنامه ای که رو سیستم مهمان هست وقتی فایروال انتی ویروس سیستم سرور روشن باشه دیگه کار نمی کنه و سیستم سرور را پیدا نمی کنه. ما همیشه باید فایروال سیستم سرور را خاموش کنیم یا اینکه در فایروال می شود تنظیماتی انجام داد که برنامه اجازه دسترسی از طریق شبکه را داشته باشد؟
ممنون از شما
دانیال بيش از 2 سال قبل گفت:
حاجی دمت گرم
پوستم کنده شد اینقده غیرفعالش کردم و بازی کردم😂😂😂🙌🙌
مهناز بيش از 2 سال قبل گفت:
سلام
من یه فایل عکس 18 گیگی رو فلش ریختم؛سیستمو تازه ویندوز عوص کردم و انتی ویروس نصب کردم؛حالا فایلو که دوباره تو سیستم ریختم شده 4 گیگ؛قبلش اسکنس کردم؛ینی عکسا پاک شد؟خواهش میکنم راهنمایی کنین...خیلی مهمه برام
پارسا بيش از 2 سال قبل گفت:
واقعا عالی بود و تمامی مراحل درست و کار آمد بودن من خیلی مفید استفاده کردم.خدا قوت
محمد حدود 1 سال قبل گفت:
عالی بود عالی
shahram حدود 1 سال قبل گفت:
درود به همگی

برای خرید لایسنس اصلی نود32 به فروشگاه زیر مراجعه کنید

http://anti-shop.ir
ali حدود 1 سال قبل گفت:
اقا واقعا ممنون از سایت خیلی خوبتون.تشکر خیلی فراوان بابت گذاشتن این آموزش بسیار کاربردی...دیگه از حذف شدن کرک بازی ها خلاص شدم...خیر ببینید
ناصر حدود 1 سال قبل گفت:
توی موبایل چجوری میشه؟
علی مؤذنی حدود 1 سال قبل گفت:
سلام روی ورژن 8 نود ۳۲ اف ۵ رو که میزنم تنظیمات پیشرفته نمیاره
هاشمی حدود 1 سال قبل گفت:
بسیار بسیار عالی بود
سپاس از راهنمایی مفید شما
دوست هاشم حدود 1 سال قبل گفت:
ممنون از راهنمایی شما
خود هاشم حدود 1 سال قبل گفت:
منم ممنون
هاشم اگزوز حدود 1 سال قبل گفت:
باشد تا پرهیزگار شوید
محمدرضا حدود 1 سال قبل گفت:
خيلي متشكرم
محمد حدود 1 سال قبل گفت:
واقعا متشکرم
هی فایلارو پاک میکرد
مسعود 11 ماه قبل گفت:
سلام عالی بود ...سپاس
آنتی ویروس 9 ماه قبل گفت:
فروش ویژه کدهای اورجینال آنتی ویروس

ارزانترین قیمت در کشور

دریافت آنلاین محصول بعد از خرید

با معرفی فروشگاه ما به دوستان خود از تخفیف خرید دائمی برخوردار شوید 💲

برای تهیه کدهای آنتی ویروس می توانید براحتی در فروشگاه ثبت نام کنید و محصول دلخواه خود را بصورت آنلاین خرید و دریافت کنید


https://shopanti.ir:8080
وحید صادقی 8 ماه قبل گفت:
سلام.
خیلی ممنون از راهنمایی ارزنده اتان. واقعا عالی بود. مشکل من که حل شد. از شما بزرگوار سپاسگذارم.
ehding 6 ماه قبل گفت:
اهالی دل
حفظ احترام شرط اول ماست 🙏
چت آزاد 💏
لینک = ریمو 🚫
بی احترامی⛔️📛
رفتن پیوی خانما بدون اجازه ممنوع👅
توهین ، دعوا ، بحث = ریمو 🚫
شاخ بازی و بحث سیاسی ممنوع 🚫
مرام ومعرفت داشته باشین☝️😘

لینک دعوت گروه: https://t.me/joinchat/Krghs0pZY1g8Ek9S526D3w
ehding 6 ماه قبل گفت:
https://t.me/joinchat/Krghs0pZY1g8Ek9S526D3w
حسین 5 ماه قبل گفت:
با سلام: آقا ممنون از زحماتتون یعنی هر کاری کردم برای نصب بازی های سنگین بعد از نصب مشکل داشت. بالا نمی کشید. الان با این کار مشکلم برطرف شد.
سید عباس 4 ماه قبل گفت:
باسلام خدمت شما خیلی خوبه که افرادی مثل شما چیزایی مفید و به درد بخور میزارن توی سایتشون تا مشکل ها ما ها کمتر بشع امید وارم که مثل شما زیاد بشن و خودتون هم بیشتر از این امزش ها بگذارید یک سوال که داشتم دوست عزیز نمیشه کری کرد که کلا انتی ویروس به کرک بازی حمله نکنه نه یک کرک معیین کلا به کرک ها و چیز هایی که در واقع ویروس نیستیند حمله نکنه اگر راهی وجود دارد ممنون میشم بزارید
وحید 3 ماه قبل گفت:
سلام کاش جوانها بجای بدنبال افتادن 4تا سلبریتی بی سواد در کنار شما بودن و امثال شما
آفرین مرحبا افتخار این کشور و حتی دنیا پیروز و سربلند
ارسال نظر

نام: *

ايميل:

وب سايت:

نظر شما: *

کد امنيتي: [تغيير کد]

*
ارسال: بيش از 5 سال پیش

تازه ترین ها